Kennelliitto ei ole kaikkien koirien yhdistys

Nyt kun Suomen Kennelliitto on ottanut asiakseen esiintyä kaikkien koirien liittona, on hyvä aika muistuttaa, että sitä se ei todellakaan ole. Suomen Kennelliitto on puhdasrotuisten koirien liitto, jonka säännöt syrjivät kaikkea rotukoirakasvatuksen ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa.

Kennelliitto on jo useamman vuoden ajanut pakollista koirarekisteriä Suomeen. Luonnollisesti se haluaisi itsestään myös sen ylläpitäjän. Tämä rekisteri onkin nyt toteutumassa, aikaisintaan vuonna 2022. Rekisteristä tulee vastaamaan Ruokavirasto, mutta yksityistä palveluntarjoajaa tietokannalle etsitään vielä. Suomen Kennelliitto on tehnyt selväksi, että se olisi valmis ottamaan palveluntarjoajan roolin. Asiaa edistääkseen Kennelliitto muutti perussääntöjään ja on kampanjoinut entistä aktiivisemmin sekarotuisten rekisteröimisestä heidän tunnistusmerkintärekisteriinsä rekisteröintitilastoja pönkittääkseen.

Rekisteri itsessään on erittäin hyvä ja kannatettava asia, mutta sen toteuttamisessa tulisi olla mukana ainoastaan hyvämaineinen, kaikkien koirien etua ajava organisaatio, jota Suomessa ei valitettavasti tällä hetkellä ole – osaltaan siksi, että Suomen Kennelliitolla on maassamme monopoliasema. Suurin ongelma tässä on kuitenkin se, että Suomen Kennelliitto ei ole – edes perussääntöjen muutoksen jälkeen – kaikkien koirien yhdistys. Sen tarkoitus on ajaa puhdasrotuisten koirien asiaa – ja samalla polkea kaikkea muuta rotukoiratoiminnan ulkopuolista toimintaa. Tällä hetkellä Kennelliitto antaa itsestään tarkoituksella täysin vääränlaisen kuvan ja yrittää samalla haudata ansaitusti huonoa mainettaan.

Suomen Kennelliiton perussäännöt

Aikaisemmissa, vuonna 2007 voimaan tulleissa Kennelliiton säännöissä lukee, että sen ”tarkoituksena on valtakunnallisena järjestönä edistää puhdasrotuisten, rekisteröityjen koirien kasvattamista ja käyttöä”.

Vuoden 2020 alusta Suomen Kennelliiton tarkoitus muutettiin säännöissä seuraavanlaiseksi:
”Kennelliitto edistää rekisteröityjen koirien vastuullista omistamista, kasvattamista ja käyttöä. Tavoitteena
on terve, hyväluonteinen, käyttöominaisuuksiltaan ja rakenteeltaan sekä ulkomuodoltaan
rodunomainen, hyvinvoiva koira.

Kennelliitto on koirien omistajien, harrastajien ja kasvattajien asiantuntija- ja edunvalvontajärjestö.”


Säännöistä on siis poistettu sana ”puhdasrotuinen” ja koko pykälä on muutettu sanamuodoiltaan tarkoittamaan kaikkia (rekisteröityjä) koiria yleensä. Tämän pitäisi tarkoittaa käytännössä sitä, että Kennelliitto on myös sekarotuisten ja rotukoirakasvatuksen ulkopuolisten jalostus- ja kasvatusprojektien asiantuntija- ja edunvalvontajärjestö? Vai onko tämä vain toinen tapa sanoa, että Kennelliiton mielestä kaikkien koirien tulisi automaattisesti olla rekisteröityjä rotukoiria ja sen ulkopuolisia koiria ei tulisi olla olemassakaan?

Kuinka pitkälle Kennelliiton lonkerot ulottuvat?

Suomen Kennelliiton järjetöntä ja jopa lainvastaista vallankäyttöä on vuosien saatossa puitu asiantuntijoidenkin toimesta. Kennelliiton sääntöjä ja määräyksiä ovat velvollisia noudattamaan jäsenten lisäksi myös ei-jäsenet, jotka osallistuvat Kennelliitton toimintaan. Kaikkein järjettömintä on kuitenkin se, että Kennelliitto voi omien sääntöjensä puitteissa määrätä sanktioita, kuten rekisteröintikieltoa, henkilöille, jotka eivät ole koskaan osallistuneet Kennelliiton toimintaan taikka olleet sen jäseninä. Viimeistään tässä kohtaa Kennelliitto on ylittänyt valtuutensa yhdistyksenä.

Tätä sääntöä ei poistettu uusimmasta versiosta, mutta sitä on muotoiltu neutraalimmaksi. Seuraamusten kohteesta ei säännöissä puhuta ”jäsenenä” vaan henkilönä, eli se voi tarkoittaa myös vanhoissa säännöissä mainittua ”Kennelliittoon kuulumatonta henkilöä”.

Lisäseuraamukset jäsenille ja ei-jäsenille
1) Osallistumiskielto näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin
2) Toimintakielto luottamustehtävässä, johon oikeudet on myöntänyt, Kennelliiton hallitus tai toimielin,
jolle hallitus on delegoinut myöntöoikeuden, taikka hallituksen valtuuttama jäsenjärjestö
3) Rekisteröintikielto.
Lisäseuraamukset voidaan antaa pysyvinä tai määräaikaisina.

Suomen Kennelliiton perussäännöt 2020 alkaen

Vertailun vuoksi aiemmissa perussäännöissä asia oli muotoiltu näin:

Myös Kennelliittoon kuulumattomalle henkilölle voidaan antaa kielto määrättynä aikana tai
kokonaan osallistua Kennelliiton järjestämiin tai hyväksymiin näyttelyihin tai kokeisiin tai
rekisteröidä kasvattamiaan pentuja Kennelliiton pitämään rekisteriin.

Suomen Kennelliiton perussäännöt 2007-2020

Kennelliitto on myös kennelpiirien, lajiliittojen, harrastus- ja rotuyhdistysten kattojärjestö, velvoittaen edellämainitut noudattamaan kaikkia omia sääntöjään ja aatteitaan. Kärjistetysti voikin todeta, että jos käyt paikallisen yhdistyksen kurssilla sekarotuisen koirasi kanssa, jonka olet itse teettänyt ja kasvattanut, rikot Kennelliiton sääntöjä ja voisit saada tästä hyvästä sanktiota. Sääntöjen puitteissa Kennelliiton kennelpiirien jäsenyhdistysten on periaatteessa myös eriarvoistettava rotukoirat ja sekarotuiset, sillä niiden täytyy ”edistää puhdasrotuisten koirien käyttöä”. Etenkin suuremmissa harrastusyhdistyksissä tämä näkyy sekarotuisten koirien kieltämisenä kilpailuihin tähtäävissä ryhmissä. Monet sekarotuisten koirien kanssa harrastavat kokevat aiheellisesti eriarvoisuutta ja painetta siirtyä Suomen Kennelliittoon rekisteröityihin rotukoiriin tämän vuoksi.

Kennelliiton jäsen hyväksyy puhdasrotuisuusaatteen

Suomen Kennelliiton jäsen hyväksyy liittyessään Kennelliiton perussääntöjen lisäksi myös Koiranomistajan perussäännön, jossa mainitaan mm. seuraavaa:

Suomen Kennelliiton tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten rekisteröityjen koirien kasvattamista
ja käyttöä.

Mikäli koiralla teetetään pennut, on niiden oltava puhdasrotuisia ja koirarekisteriohjeen mukaisesti
rekisteröintikelpoisia.

Pennut on rekisteröitävä ja tunnistusmerkittävä Kennelliiton voimassaolevan koirarekisteriohjeen
mukaisesti.

Koiranomistajan perussääntö

Käytännössä siis jokainen Kennelliiton jäsen ”lupaa” kasvattaa ainoastaan puhdasrotuisia, Suomen Kennelliittoon rekisteröityjä koiria. Myös rodut, jotka rekisteröidään muihin yhdistyksiin kuin Kennelliittoon, ovat Kennelliiton sääntöjen vastaisia.

Kennelliiton alaisten yhdistysten säännöt

Lajiliitot eivät keskity jalostukseen tai sen edistämiseen, mutta siitä huolimatta niilläkin on Kennelliiton jäsenyhdistyksinä velvollisuus noudattaa Suomen Kennelliiton sääntöjä.

Kennelpiirin mallisäännöissä (joita suurin osa kennelpiireistä noudattaa) taas on kohta:
”Kennelpiirin tarkoituksena on edistää alueellaan puhdasrotuisten koirien kasvattamista”

Kennelpiirien jäsenyhdistyksien, jotka yleensä ovat harrastusyhdistyksiä, tulee ”pyrkiä edistämään toiminta-alueensa harrastusta ja puhdasrotuisten koirien käyttöä”.

Lisäksi Kennelliiton ohjeissa mainitaan, että ”jäsenyhdistyksen säännöissä tulisi olla maininta puhdasrotuisten koirien käytön edistämisestä, kenneltoiminnasta, koiraharrastuksesta/toiminnasta tai näitä vastaavasta koiratoiminnasta”.

Mainittakoon myös, että Suomen Kennelliiton ulkomuototuomarit eivät suostu arvostelemaan sekarotuisia koiria esimerkiksi match show’ssa.

Kennelliiton FCI-jäsenyys

Suomen Kennelliitto kuuluu Fédération Cynologique Internationalen eli FCI:n jäsenmaihin. Myös FCI tukee ainoastaan puhdasrotuisten koirien jalostusta ja vaatii jäsenmaitaan toimimaan saman aatteen mukaisesti. Tämä käy ilmi FCI:n säännöistä:

It (FCI) shall pursue the following aims worldwide in accordance with the rules and legislation of each country:
a) encouraging and promoting the breeding, registration and use of pedigree dogs

Full Members have the following Membership duties:
a) to act in the interests of the Association to the best of their abilities and
possibilities

Statutes of the FCI

Jos Suomen Kennelliitto haluaa pysyä FCI:n jäsenmaana, se ei voi yhtäkkiä muuntautua ”kaikkien koirien liitoksi”.

FCI-maana pysyminen ei kuitenkaan ole mikään status – monet merkittävät koiranjalostusmaat kuten USA ja Iso-Britannia eivät kuulu FCI:iin.

Mitä merkitystä tällä kaikella on?

Kaikki eivät halua kasvattaa koiria Kennelliiton aatteen mukaisesti – suljetuilla rotukirjoilla, sisäsiitoksella, puhdasrotuisuusaatteella. Jotkut haluavat kasvattaa rotuja, joita ei voi rekisteröidä Kennelliittoon. Osa taas haluaa kasvattaa koiria toisenlaisella aatteella – risteytyksillä, ulkosiitoksella. Toiset taas eivät ehkä pidä Kennelliiton lakia rikkovista, rahaa hamuavista toimista. Kaikilla on oikeus omaan näkökulmaansa niin kauan, kun se on Suomen lain mukaista.

Kennelliitto markkinoi nyt itseään kaikkien koirien liittona, mutta hyväksyy silti vain yhdenlaiseen aatteeseen pohjautuvan jalostustavan. Silmätikuiksi joutuvat tällä hetkellä suurimmalta osin Kennelliiton ulkopuoliset kasvattajat, mutta tulevaisuudessa Kennelliiton nykyiset säännöt mahdollistavat entistä laajempaa syrjintää.

Jos esimerkiksi ajatellaan, että Suomeen perustettaisiin vaikkapa koirien roturisteytyskasvattajien yhdistys, Kennelliitto voisi sääntöjensä puitteissa kieltää tämän yhdistyksen toimintaan osallistumisen jäseniltään erottamisen (ja/tai muiden sanktioiden) uhalla. Juuri tämä on se pointti, mikä tekee Kennelliitosta monopolin – sen ympärille on mahdotonta rakentaa kilpailua, sillä Kennelliiton säännöt käytännössä kieltävät kaiken, mikä ei tue puhdasrotuisten koirien kasvatustoimintaa.

Kennelliiton mukaan pentutehtailu, trokaaminen ja laiton maahantuonti saataisiin kuriin pakollisella koirarekisterillä. Ajatus on toki tärkeä ja hyvin ajankohtainen, mutta Kennelliiton agenda ei tässä yhteydessä ole kuitenkaan puhtaasti koirien hyvinvoinnin ajattelu, vaan nimenomaan rotukoirakasvatuksen ulkopuolisen toiminnan demonisointi, jota Kennelliitto on harrastanut jo pitkään. Suomen Kennelliitto on tehnyt vuosikausia selväksi, että heidän mielestään vain puhdasrotuisten koirien kasvattajat, jotka ovat Kennelliiton jäseniä, ovat luotettavia ja vastuuntuntoisia. Jos et kasvata rotukoiria Kennelliiton jäsenenä, olet automaattisesti pentutehtailija tai vähintäänkin vastuuton takapihankasvattaja.

Yhtenä esimerkkinä voidaan ottaa eräs kappale Koiramme-lehden artikkelista vuodelta 2018:

Rekisteripaperit kertovat pennusta paljon. Kun pentu on rekisteröity, voimme luottaa sen olevan rotua, mitä sen kerrotaan olevan. Asialliset kasvattajat noudattavat Kennelliiton ohjeita, hoitavat pennut rakkaudella eivätkä rasita narttua liian tiheillä pennutuksilla. Kaikille roduille tehdään myös terveystarkastuksia, ja vähintään tietyt kriteerit täyttävät pentueet pääsevät pentuvälityslistalle. Kasvattaja opastaa ostajaa valitsemaan sopivan pennun, ja tarjoaa tukea ja neuvoja jatkossakin.

Koiramme -lehti 4/2018

Tämä sama tarina esiintyy eri muodoissa Kennelliiton artikkeleissa vuodesta toiseen. Valitettavasti tälläkään tekstinpätkällä ei ole todellisuuden kanssa mitään tekemistä. Kennelliittoon rekisteröidyille pennuille polveutumistutkimus ei ole läheskään aina pakollinen. Yleensä virheet sukutaulussa huomataan ja korjataan ryppäinä, jolloin koirien rekisteristäpoistosta kärsii hyvin moni koirankasvattaja- ja omistaja. Kaikki Kennelliiton kasvattajat eivät noudata sääntöjä, eivät pidä pennuistaan hyvää huolta, eivätkä anna narttujensa levätä pennutusten välillä. Tätä tapahtuu ihan yhtä lailla niiden Vuolasvirta-palkittujen näyttelyhuippuja kasvattavien rotukoirakasvattajienkin keskuudessa. On myös täysi vale, että kaikille roduille tehtäisiin terveystarkastuksia – läheskään kaikilla roduilla terveystutkimukset ennen astutusta eivät ole pakollisia. Monien rotujen terveystilannetta ei Suomessa edes tunneta, koska niitä ei tutkita ja niistä ei näin ollen ole tietoa. Yksi viimeisimmistä eläinsuojelurikoksista liittyi nimenomaan Suomen Kennelliiton alaiseen ulkomuototuomariin, joka kasvatti suomenlapinkoiria.

Tämän artikkelin on tarkoitus antaa ajattelemisen aihetta – vaikka Kennelliitto nimeääkin itsensä asiantuntijajärjestöksi, sen toiminta on monilta osin hyvin subjektiivista ja se ajaa häikäilemättömästi omia tarkoitusperiään. Se rikkoo omia valtuuksiaan, esiintyy viranomaisena ja hamuaa aina vain lisää valtaa vahvistaen samalla monopoliasemaansa. Kennelliitto ei ole kaikkien koirien etua ajava järjestö.

Lisäluettavaa:

Aatteellinen yhdistys määräävässä markkina-asemassa – tapaus Suomen Kennelliitto

Lähteet

  1. https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/suomen-kennelliiton-saannot
  2. https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/kennelliiton-saannot-2020
  3. https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/tietoa-ja-ohjeita-jasenyhdistyshakemusta-varten
  4. https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/kennelpiirin-mallisaannot
  5. https://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/form-files/koiranomistajanperussaanto2011.pdf
  6. http://www.fci.be/medias/FCI-REG-STA-en-10585.pdf
  7. https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/hallituspuolueet-sopivat-koirien-tunnistusmerkinnan-ja-rekisteroinnin-saatamisesta-lakiin